Lokalizacja: ul. 11 Listopada 21 38-300 Gorlice Telefon: Telefon: +48 798 897 881 E-mail: gorlice.marek@komornik.pl  ID EPU 3095 Facebook

Zabezpieczenie roszczeń

Postępowanie zabezpieczające ma na celu  zabezpieczenie roszczeń wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym.
Podstawą do przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego są:
– postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia
– nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym ( art. 492 kpc)
– europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym
. Komornik dokonuje zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez: zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego