Lokalizacja: ul. 11 Listopada 21 38-300 Gorlice Telefon: Telefon: +48 798 897 881 E-mail: gorlice.marek@komornik.pl  ID EPU 3095 Facebook

Licytacje

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Karol Marek Kancelaria Komornicza nr V w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 21  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc  zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Gorlicach przy ul. Biecka 5, 38-300 Gorlice  w dniu 04 stycznia 2023 r. o godz10:30 , sala nr 203 odbędzie się:
  P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni 47,77 m2 składającej się z trzech pokoi oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 4,81 m2. położonej w miejscowości Gorlice, przy ul. Słoneczna 6 stanowiącej własność dłużnika:
Urzędowska Stanisława
ul. Słoneczna 6/76   ,  38-300 Gorlice  
posiadająca założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00076893/1.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 236 078,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:  177 058,50  zł.

         Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 23 607,80 zł  
w gotówce na rachunek Komornika Sądowego w Santander Bank Polska Spółka Akcyjna Oddział Centralny  60109025900000000147992981 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
        Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją. Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Gorlicach ul. 11 Listopada 21.
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.