Lokalizacja: ul. 11 Listopada 21 38-300 Gorlice Telefon: Telefon: +48 798 897 881 E-mail: gorlice.marek@komornik.pl  ID EPU 3095 Facebook

Doręczenie korespondencji

Art. 1391. § 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w §1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177§1pkt6.
 
     Komornik doręcza korespondencje bezpośrednio adresatowi wskazanemu w zawiadomieniu sądowym oraz innych dokumentach sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. Komornik dokonuje doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. Tutejszy organ egzekucyjny dokonuje doręczeń wyłącznie na terenie rewiru komorniczego.
Opłata za doręczenie wynosi 60 zł + ewentualne koszty dojazdu + 40  zł tytułem opłaty za czynności zmierzające do ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania adresata.